സ US ജന്യ യുഎസ് & യുക്ക് ഷിപ്പിംഗ്; 17% ഓഫുചെയ്യാൻ കോഡ് സൈബർ‌മോൺ‌സ്നക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ; ഓർ‌ഡർ‌ ഓവർ‌ $ 17 സ E ജന്യ ഇർ‌ഫോൺ‌ ലഭിക്കും

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

പശുവിന്റെ പണമടയ്ക്കൽ രീതികൾ
മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നവർ:
അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ്:
വിസ
പേപാൽ:
കടുക് കാർഡ്:
JCB:
Asiabill:
Wofun Company Limited
വിലാസം: ഹൈസ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ ഓഫീസ് ബി ഗ്രേടറ്റ് മിസ്സെൻസെൻ ഇംഗ്ലണ്ട് HP95AL